Menu Sluiten

Actuele overstap-informatie over de overstap in de coronacrisis

Deze pagina is voor ouders en scholen die actuele informatie willen over de overstap naar het VO in tijden van lockdown en andere corona-maatregelen. Onder deze informatie staan de video’s van de vo-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht.
De eerste informatie en video’s zijn hier geplaatst op 7 januari. De pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 30 maart 2021.
LET OP: Om goed op de hoogte te blijven is het handig om deze pagina regelmatig te bekijken.

Overstap naar middelbare school grotendeels ongewijzigd 
De schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben, zoals elk schooljaar, afspraken gemaakt over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Wat betekent de huidige lockdown voor die overstap? 

Hoe bepalen we dit jaar het schooladvies?
Net als altijd is het basisschooladvies bindend. Dit betekent ook dit jaar: de middelbare school kijkt naar het niveau dat de basisschool adviseert. De PO-schoolbesturen raden aan om de middentoetsen in groep 8 wel af te nemen maar in te zetten voor het verkrijgen van inzicht in de onderwijsontwikkeling van leerlingen en niet voor het bepalen van het definitief schooladvies. Resultaten van deze toetsen worden formatief gebruikt. Mochten scholen besluiten om geen middentoetsen af te nemen dan heeft dit geen gevolgen voor het schooladvies.

De schoolbesturen in Utrecht hebben afgesproken om het advies van de PO Raad, de VO Raad en het Ministerie van OCW te volgen en kansrijk te adviseren. Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten en geven de leerling bij twijfel het voordeel van de twijfel. Bekijk hier de infographic van de PO Raad over kansrijk adviseren. Bekijk hier de handreiking van SLO over advisering.

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. Ze vragen scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse POVO procedure betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verschuift van 11 maart naar 15 maart. Alle andere datumafspraken blijven staan. Dit betekent dat basisscholen met ouders en leerlingen voor 15 maart in gesprek zijn geweest over het definitieve advies en dit vastgelegd hebben in het OKR. De insteek blijft dat zoveel mogelijk leerlingen voor 1 maart besproken zijn. De gesprekken die al ingepland zijn, kunnen dus blijven staan. 

Hoe verloopt de aanmelding voor een middelbare school dit jaar?
Van 18 februari tot 15 maart kunnen leerlingen aangemeld worden bij het Voortgezet Onderwijs. Zoals elk jaar gaat dat door de eerste voorkeur aan te geven bij de basisschool die dit verwerkt in het systeem Onderwijs Transparant en daarmee de leerling aanmeldt bij het VO. Net zoals andere jaren is de volgorde van aanmelden NIET van belang bij de plaatsing van leerlingen.

Geen fysieke open dagen: Dit schooljaar kunnen de scholen geen open dagen organiseren. Om ouders en scholen te informeren hebben de scholen onderstaande video’s gemaakt. De eerste video’s worden hier geplaatst vanaf 7 januari. 
Speciaal voor alle groep 8-leerkrachten die hun leerlingen willen voorbereiden op hun schoolkeuze hebben de VO-scholen video’s gemaakt.
Bekijk hier de lesideeën voor een leuke toepassing in de klas of op afstand.

Geen fysieke open lesmiddagen: De Open lesmiddagen vinden NIET fysiek (maar online of in een andere vorm) plaats op de geplande data en tijden (26 januari en 3 februari vanaf 12 uur.*m.u.v. scholen in Stichtse Vecht). Ook alle andere activiteiten in het kader van voorlichting en oriëntatie vinden dit schooljaar uitsluitend online plaats. Er worden geen nieuwe bewegingen op gang gebracht.

Aangepaste aanmelddatum VSO: In lijn met de landelijke richtlijnen om scholen meer ruimte te geven om te komen tot een advies, het uitgangspunt van gelijke kansen voor toelating en onze inzet om regionaal eenduidig te werken is de regionale aanmelddatum voor de VSO-scholen (SWV VO RUW, SWV Zuid-Utrecht, SWV Zuidoost Utrecht, SWV V(S)O Eemland en SWV Sterk VO) verschoven naar 1 april.

Wat betekent een verlengde lockdown? 
Tijdens deze lockdown volgen de kinderen thuisonderwijs. Voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met ouders in vitale beroepen wordt noodopvang op school aangeboden. De Utrechtse PO-schoolbesturen en de Gemeente Utrecht hebben in gezamenlijk overleg besloten dat er voor groep 8 leerlingen extra gekeken dient te worden naar hun kwetsbaarheid in relatie tot de overstap naar het VO. Dit betekent dat scholen/besturen vanaf 25 januari ervoor kunnen kiezen om ook (een deel van de) leerlingen van groep 8 aan te merken als een kwetsbare doelgroep en ze fysiek onderwijs te geven. Scholen moeten dit kunnen verantwoorden binnen de landelijke richtlijnen. De schoolbesturen in de gemeente Stichtse Vecht hebben afgesproken om pas bij opdracht vanuit de overheid de leerlingen van groep 8 als kwetsbare groep aan te wijzen. Uiteraard blijven de scholen van Stichtse Vecht gedurende de lockdown alle risicoleerlingen extra in de gaten houden en indien nodig op school opvangen.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de eindtoets? 
De centrale eindtoets staat gepland in april en op dit moment lijkt deze gewoon doorgang te hebben. Deze toets kan desgewenst nog meegewogen worden in het basisschooladvies. Als de uitslag van deze eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven schooladvies, bepaalt de basisschool of ze het gegeven schooladvies op basis daarvan bij wil stellen. De schoolbesturen nemen de eindtoets alleen af als dit binnen de landelijke richtlijnen georganiseerd kan worden. Alleen het Ministerie van Onderwijs kan besluiten of de eindtoets dit jaar wel of niet afgenomen wordt.
Net zoals elk jaar organiseren basisscholen en middelbare scholen een warme overdracht van de groep 8 leerlingen. In het kader van alle veranderingen van het afgelopen jaar is het duidelijk dat deze gesprekken nog meer dan anders noodzakelijk zijn voor de voortgang van de ontwikkeling van leerlingen.

Klik hier voor het Stappenplan eindtoets in coronatijd dat de PO-Raad heeft opgesteld met het Ministerie van OCW en diverse toetsaanbieders.

Adit-afname: Nu de scholen langer gesloten blijven voor fysiek onderwijs vervallen de geplande Adit afnames in januari. NaarhetVo zal de komende periode contact opnemen met de betreffende scholen en samen met hen naar een passende oplossing zoeken. Mocht je vragen hebben en/of niet benaderd zijn mail dan naar h.heemskerk@sterkvo.nl.

Belangrijke websites:
PO Raad
VO Raad
Rijksoverheid

Praktijkonderwijs

Kranenburg PrO

Klik hier voor informatie van Kranenburg PrO

Pouwer College

Klik hier voor de video van Pouwer College

 

Breed vmbo

Broeckland College

Klik hier voor de video van Broeckland College

Klik hier voor de tweede video van Broeckland College

 

Globe College

Klik hier voor de video van Globe College.

Klik hier voor informatie over de open dag van Globe College.

Trajectum College

Klik hier voor de video van Trajectum College

Volt! Toekomstmakers

Klik hier voor de video van Volt!

 

Wellantcollege Utrecht

Klik hier voor de video van X11

X11, media en vormgeving

Klik hier voor de video van X11

 

Categoraal TL/Mavo

Rientjes Mavo

Klik hier voor de video van Rientjes Mavo

Scholengemeenschap

Academie TIEN

Klik hier voor de video van AcademieTien

NIEUW!

Informatieavond vrijdag 2 april : https://bit.ly/infoavond2aprilA10

Informatieavond dinsdag 6 april : https://bit.ly/infoavond6aprilA10

Amadeus Lyceum

Klik hier voor een video over de brugklas van het Amadeus Lyceum

Klik hier voor het youtube-kanaal van Amadeus Lyceum

Klik hier voor informatie over open dagen van Amadeus Lyceum

Broklede

Klik hier voor de video van Broklede

De Passie

Klik hier voor de video van De Passie

 

Gerrit Rietveld College

Klik hier voor informatie over open dagen van GRC

Leidsche Rijn College

Klik hier voor de video van LRC

Niftarlake College

Klik hier voor de video van Niftarlake College

St. Bonifatiuscollege

Klik hier voor een video over het Bonifatiuscollege

Klik hier voor een video over de brugklas van het Bonifatiuscollege

Klik hier voor een video met de rector en de afdelingsleider brugklas van het St. Bonifatiuscollege

St. Gregorius College

Klik hier voor de video van het Gregorius College, waar leerlingen kunnen kiezen voor Descart of Waldorf 

Klik hier voor informatie over het open huis van Gregorius

 

SvPO

Meer informatie volgt binnenkort

UniC

Klik hier voor de video van UniC

Categoraal VWO

Christelijk Gymnasium Utrecht

Klik hier voor de video van CGU

Utrechts Stedelijk Gymnasium

Klik hier voor de video van USG

Schoolvoorziening

Ithaka I.S.K.

Meer informatie volgt binnenkort

OPDC Utrecht

Klik hier voor de video van het OPDC

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Kromme Rijn College

Klik hier voor de video van Kromme Rijn College

Kentalis

Klik hier voor de video van Kentalis

Regio Zuidoost Utrecht

LET OP: Klik hier voor informatie over welke afspraken en data gelden in deze regio.

Openbaar VMBO en Mavo Zeist

Klik hier voor de video van OVMZ

Vakcollege Maarsbergen

Klik hier voor de video van Vakcollege Maarsbergen

Regio Utrecht West

LET OP: Klik hier voor informatie over welke afspraken en data gelden in deze regio.

Minkema College

Klik hier voor de VR-tour van Minkema College

Klik hier voor informatie van Minkema voor groep 8 leerlingen

Klik hier voor informatie over de open dagen van Minkema