Veelgestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (overgang van PO naar VO)

september 2018

De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een intensieve periode. De basisschool begeleidt en ondersteunt ouders en kinderen hierbij. De informatie op deze website kan daarbij behulpzaam zijn. In dit overzicht en in deze quiz zijn veelgestelde vragen over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (POVO) opgenomen. Thema’s die aan de orde komen zijn: bindend schooladvies, aanmelding, loting, heroverweging, aanmelden op een school buiten Utrecht. Het overzicht is bedoeld voor professionals en voor ouders. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.
Heeft u als ouder aanvullende vragen over de overstap, dan kunt u contact opnemen met de basisschool.

Hoe stelt de basisschool het schooladvies op?

De basisschool stelt vóór 1 maart een – in principe – enkelvoudig schooladvies op (dat wil zeggen: één onderwijsniveau, bijvoorbeeld HAVO). In artikel 42. van de Wet op het primair onderwijs is vastgesteld dat het bevoegd gezag vóór 1 maart het basisschooladvies moet hebben uitgebracht. De school kijkt daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat deze heeft laten zien, welke resultaten de leerling heeft behaald, wat ze van de leerling weten na acht jaar basisschool en welke groei en ontwikkeling deze tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt (motivatie, houding en interesse).

Met welke toetsresultaten houdt de basisschool rekening?

De basisschool stelt vóór 1 maart een – in principe – enkelvoudig schooladvies op (dat wil zeggen: één onderwijsniveau, bijvoorbeeld HAVO). In artikel 42. van de Wet op het primair onderwijs is vastgesteld dat het bevoegd gezag vóór 1 maart het basisschooladvies moet hebben uitgebracht. De school kijkt daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat deze heeft laten zien, welke resultaten de leerling heeft behaald, wat ze van de leerling weten na acht jaar basisschool en welke groei en ontwikkeling deze tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt (motivatie, houding en interesse).

Zijn de resultaten van groep 6 van invloed op de kansen van mijn kind om toegelaten te worden op een bepaalde school?

Ja, de toetsresultaten vanaf groep 6 tot en met 8 worden meegenomen in de totstandkoming van het basisschooladvies. Ze zijn dus van invloed op het advies. En het advies bepaalt voor welk niveau een leerling toelaatbaar is. Dit basisschooladvies is bindend, een VO-school mag een leerling niet afwijzen op onderwijsniveau.

Kan de basisschool een meervoudig advies geven?

Ja, als het best passende schooladvies en/of brugklastype nog niet duidelijk zijn gaan school en ouders met elkaar in gesprek. Als de basisschool het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig kan aangeven, dan kan de basisschool een meervoudig advies geven. Het is belangrijk dat de basisschool met ouders ook de wettelijke mogelijkheden voor aanmelding en plaatsing bij meervoudige advisering bespreekt (zie de docentenhandleiding).

Kan de school voor voorgezet onderwijs van de basisschool vragen het advies aan te passen

Nee, het advies van de basisschool is bindend. VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Zij mogen ook niet op basis van informatie uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool vragen het advies bij te stellen. In de periode voordat het basisschooladvies definitief is, kan de basisschool wel overleggen over anonieme dossiers met een VO-school. Het kan voorkomen dat de VO-school de basisschool om aanvullende informatie vraagt, bijvoorbeeld een nadere toelichting op de onderbouwing van het advies in het belang van een succesvolle schoolcarrière. Deze informatie kan de VO-school helpen om bijvoorbeeld de begeleiding en ondersteuning van een leerling goed te organiseren.

Kan een VO-school een leerling afwijzen?

Ja, een VO-school kan een leerling afwijzen in uitzonderlijke gevallen, namelijk als:

  • de leerling zich aanmeldt op een onderwijsniveau dat de VO-school niet aanbiedt;
  • de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft waar het ondersteuningsaanbod van de VO- school niet in voorziet. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, dan zoekt de school van aanmelding met de leerling en de ouders naar een passend alternatief;
  • er sprake is van extra criteria waar de leerling niet aan voldoet (dit geldt voor De Passie en X11).
  • de leerling een meervoudig advies heeft en de VO-school niet beschikt over een brugklas die correspondeert met het schooladvies dat de basisschool tenminste heeft gegeven (laagste niveau). De VO school is dan niet verplicht de leerling te plaatsen en kan de leerling afwijzen.
  • Utrechtse leerlingen hebben voorrang op Utrechtse VO-scholen. Een uitzondering hierop vormen de Utrechtse categorale gymnasia, in de 1ste ronde.

Hoe meld ik mijn kind aan op een school voor voortgezet onderwijs?

De basisschool meldt elke leerling, in overeenstemming met ouders, aan op één VO-school. De bassischool vraagt ouders/verzorgers een machtigingsformulier in te vullen, waarmee toestemming wordt gegeven voor de aanmelding bij de VO-school.

Wat wordt verstaan onder het gelijktijdig aanmelden op meerdere scholen?

Ouders hebben het recht om, als zij dit willen, bij het aanmeldproces meerdere schoolkeuzes op te geven. Het opgeven van meerdere schoolkeuzes staat gelijk aan het ‘gelijktijdig aanmelden op meerdere scholen’. In de POVO procedure kunt u lezen hoe deze aanmeldingen worden verwerkt.

Een toelichting op het wettelijk kader rondom aanmeldprocedures in het primair en voortgezet onderwijs vindt u in deze brief van het Ministerie van OC&W.

Wanneer zijn de informatiedagen?

In de maanden januari en februari organiseren alle VO-scholen een informatiebijeenkomst. Raadpleeg voor meer informatie over de informatiedagen de websites van de betreffende VO-scholen.

Wie organiseren de open lesmiddagen?

De scholen organiseren in de maand februari een open lesmiddag. De informatie over data, tijd en wijze van inschrijving zal op de site van de betreffende scholen komen te staan.

Waar kan ik zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn op een school

Op de websites van de scholen is vanaf februari te zien hoeveel plekken zij beschikbaar hebben (per onderwijsniveau) in leerjaar 1

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig in het VO. Hoe regel ik dit?

De basisschool neemt in het Onderwijskundig rapport op of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De basisschool en de VO-school bespreken de ondersteuningsbehoeften van leerlingen ook in de zogenaamde Warme Overdracht (juni). De VO-school kan voor leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, een arrangement aanvragen bij het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband VO.

Wat is de definitie van de broertjes-zusjes-regeling?

Leerlingen die een broer of zus hebben die in het huidige schooljaar onderwijs volgt op de school van aanmelding, worden bij voorrang geplaatst. Let op! Elk schoolbestuur bepaalt zelf of deze regeling van toepassing is en wat de reikwijdte is. Kijk op de websites van de scholen voor actuele informatie.

Twee- of meerlingen vallen formeel niet onder deze regeling. Zij kunnen zich, bij een gelijkwaardig basisschooladvies, desgewenst aanmelden op één aanmeldnummer. Als de school van aanmelding moet loten op dat onderwijsniveau, dan worden zij gezamenlijk in- of uitgeloot.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. De loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Ook de niveaus waarop wordt geloot verschillen per jaar. Het komt bijvoorbeeld voor dat een school wel moet loten voor vwo, maar niet voor havo.

Hoe groot is de kans dat er geloot gaat worden?

Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen, dat wisselt per jaar. De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat er op elk onderwijsniveau voor ieder kind een plek is.  Informatie over de loting van de voorgaande schooljaren vindt u hier.

Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?

Op 3 april 2019 (na 17:00 uur) april publiceert het uitvoeringsorgaan een overzicht van de (over)aanmeldingen op de website. In het overzicht wordt vermeld welke scholen zullen moeten loten.

Heeft mijn kind met havo advies evenveel kans om geplaatst te worden op een havo-vwo school als een kind met vwo advies

Ja,  het kan echter wel voorkomen dat een havo-vwo-school moet loten op het ene onderwijsniveau en niet op het andere. De hoeveelheid aanmeldingen per onderwijsniveau bepaalt de kans op plaatsing, niet het advies zelf. De VO- scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. De volgende regels zijn toegestaan:

  • voorrang Utrechtse leerlingen (behalve bij de categoriale gymnasia).
  • voorrang voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (directe plaatsing),
  • broertjes-zusjesregeling (per schoolbestuur vastgesteld).

De loting wordt voor alle VO-scholen centraal uitgevoerd door een notaris via een notariële trekking.

 

Mijn kind heeft een meervoudig advies. Indien er geloot moet worden, is dit dan voor beide niveaus?

Nee, het laagste niveau van het meervoudig schooladvies is bindend. Dit houdt in dat het basisschooladvies leerlingen het recht geeft toegelaten te worden in een brugklas die toegang geeft tot de schoolsoort op ten minste het door de basisschool geadviseerde niveau.

Voorbeeld:

Met een tl/havo advies meldt een leerling zich aan bij een havo/vwo school. Deze school heeft de volgende brugklassen: havo/vwo, vwo, gymnasium. De school is niet verplicht om de leerling met een meervoudig advies (tl/havo) toe te laten omdat zij op geen van de niveaus een brugklas heeft ingericht die correspondeert met het advies. De school heeft geen enkelvoudige tl-brugklas, geen enkelvoudige havo-brugklas of een gecombineerde tl/havo -brugklas.

Als een school voor voortgezet onderwijs bij overaanmelding moet loten, dan loot een leerling met een meervoudig advies mee op het laagste niveau van dat advies.

Voorbeeld:

Met een tl/havo advies meldt een leerling zich aan bij een tl/havo/vwo school. Deze school heeft de volgende klassen: tl/havo, havo/vwo. Het schooladvies dat tenminste is geadviseerd (tl) geeft de leerling het recht op toelating in een brugklas van de geadviseerde schoolsoort (tl/havo) en niet in de havo/vwo brugklas. Als er op de tl-afdeling sprake is van overaanmelding, dan nemen  de leerlingen voor wie de basisschool tenminste tl heeft geadviseerd deel aan de loting. Deze leerling moet dus loten.

Kan ik mijn kind buiten de loting houden?

Nee, een VO-school kan in specifieke situaties wel besluiten om een leerling buiten de loting te houden. Dit heet directe plaatsing. De VO-school meldt dit dan voorafgaand aan de loting via het daarvoor bestemde formulier.

Mijn kind is uitgeloot. Wat nu?

Op 4 april 2018 (na 17:00 uur) is bekend welke scholen nog plekken beschikbaar hebben. Deze informatie is voor ouders en basisschool  te zien op naarhetvo.nl. Na de eerste ronde volgt een tweede ronde. Als een uitgelote Utrechtse leerling alsnog op een VO-school in Utrecht geplaatst wil worden, dan kan deze leerling deelnemen aan de tweede ronde. Voor deelname aan de 2e ronde kan een nieuwe 1e, 2e, 3e en/of 4e keuze worden opgegeven. Deze keuzes worden door de basisschool verwerkt in Onderwijs Transparant. Als in de tweede ronde op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan kan het voorkomen dat er ook in de tweede ronde wordt geloot.

Wanneer, van wie en hoe hoor ik dat mijn kind is aangenomen op een school? (ook als mijn kind is ingeloot)

Dit gebeurt op verschillende manieren:

 De basisschool kan bij de aanmelding aangeven of een ouder/verzorger de uitslag rechtstreeks per e-mail wil ontvangen. Als u dat heeft aangegeven, dan ontvangt u een bericht zodra de uitslag is geregistreerd.

 De basisschool kan u op 4 april, zodra de uitslag geregistreerd is, informeren. Hoe de communicatie verloopt beslist de basisschool.

 De VO-school zal de uitslag vanaf 5 april schriftelijk communiceren.

Wanneer wordt het basisschooladvies heroverwogen?

Als de uitslag van de centrale eindtoets hoger is dan het basisschooladvies dan moet een basisschool het advies heroverwegen. De uitslag wordt rond 15 mei 2019 bekend gemaakt. Wanneer de datum van uitslag bekend is, dan wordt vastgesteld tot wanneer de basisschool de tijd heeft om het basisschooladvies te heroverwegen. Hou hiervoor de jaarkalender in de gaten.
Bij de heroverweging kijkt de basisschool ook naar hoe de leerling leert, wat deze heeft laten zien en wat zij van de leerling weten na acht jaar basisschool en welke groei en ontwikkeling deze leerling heeft doorgemaakt.

Kan het basisschooladvies worden bijgesteld nadat de uitslag van de centrale eindtoets bekend is?

Ja, het schooladvies kan worden bijgesteld als de leerling tenminste een half niveau hoger scoort op de eindtoets dan verwacht en de heroverweging tot een besluit tot bijstelling leidt. De basisschool is niet verplicht om het advies bij te stellen.

Maak ik als Utrechtse leerling nog kans om toegelaten te worden tot een VO-school in Utrecht als ik uitgeloot ben op een VO-school buiten de gemeente Utrecht?

Ja, Utrechtse leerlingen die zijn uitgeloot in de regio kunnen, mits zij uiterlijk op 10 april 2019 15:00 uur hun nieuwe Utrechtse schoolkeuzes doorgeven aan de basisschool, nog deelnemen aan de 2e ronde in Utrecht. Op 4 april 2019 vanaf 17:00 uur is bekend welke Utrechtse VO-scholen nog plekken beschikbaar hebben. Als een Utrechtse leerling wil deelnemen aan de 2e ronde in Utrecht is het van het grootste belang dat de school buiten de stad Utrecht op 4 april laat weten of de leerling is uitgeloot, zodat er in dat geval nog voldoende tijd is om zich te oriënteren op een nieuwe school in Utrecht.

Gelden de afspraken in de procedure van Utrecht ook voor Utrechtse leerlingen die zich aanmelden bij een school buiten Utrecht?

Nee, voor scholen buiten Utrecht gelden de afspraken zoals die in de betreffende regio gemaakt zijn. Het is dan ook heel belangrijk om de procedure van die gemeente/regio te raadplegen. De data waarop scholen informatie verstrekken over de toelating en/of het plaatsingsbesluit kunnen verschillen. Met de aangrenzende regio’s is afgesproken dat de uiterste datum van aanmelding gelijk is (14 maart) en dat op 4 april wordt gecommuniceerd of een leerling is toegelaten of uitgeloot (eerste ronde). Leerlingen die zich in de 1ste ronde aanmelden op een school buiten Utrecht doen niet mee  aan de 1ste ronde in Utrecht. Utrechtse leerlingen die op 4 april vernemen dat zij in de regio niet geplaatst kunnen worden kunnen deelnemen aan de 2e ronde in Utrecht. De uiterste data waarop leerlingen aangemeld moeten zijn voor de 2e ronde en/of afspraken zijn per gemeente/regio verschillend.

Hebben de regioleerlingen in hun eigen regio/gemeente voorrang ten opzichte van Utrechtse leerlingen?

Dit is per regio/gemeente verschillend. Meer informatie hierover is na te lezen in de procedure van de regio/het samenwerkingsverband waar het om gaat. De geldende voorrangsregels zijn meestal ook te lezen op de websites van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten