Menu Sluiten

Passend onderwijs in het V(S)O

Een passende plek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het VO.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Basisscholen kunnen op meerdere manieren informatie en advies vragen over de ondersteuningsmogelijkheden op het voortgezet onderwijs:

  • De leerkracht of IB-er kan zelf contact opnemen met de desbetreffende V(S)O school.
  • De leerkracht van de basisschool zoekt contact met de IB-er van zijn school. De IB-er kan contact opnemen met de consulent van het SWV Utrecht PO/Passenderwijs als de vraag niet eenvoudig te beantwoorden is. De consulent bespreekt de vraag indien nodig binnen het SWV PO. Als de inschatting is dat er ook contact gelegd moet worden met het SWV Sterk VO, dan pakt de themaverbinder doorgaande lijn PO-VO (Maartje Bakker) van het SWV Utrecht PO of de consulent van Passenderwijs dat op.

Naar het VO heeft met het SWV Utrecht PO/Passenderwijs afgesproken om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die gaan overstappen naar het voortgezet onderwijs, vroegtijdig (in het najaar) in beeld te hebben. Het SWV Utrecht PO/Passenderwijs inventariseert de door de basisscholen in kaart gebrachte leerlingen. Voor deze leerlingen start met ouders, leerling, basisschool, het samenwerkingsverband en eventuele andere kernpartners een oriëntatie op het voortgezet onderwijs met ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan extra ondersteuning op een school voor regulier onderwijs, starten met voortgezet onderwijs op een praktijkonderwijsschool, een andere locatie (OPDC), of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  Lees voor een uitgebreide toelichting de handleiding bij de procedure, hoofdstuk 1. Voor meer informatie over de ondersteuning die VO-scholen kunnen bieden zie sterkvo.nl.

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO en Sterk VO zorgt voor de volgende onderdelen:

  • Toetsen of leerlingen met een voorlopig advies praktijkonderwijs (PrO) voldoen aan de wettelijke criteria.
    Jaarlijks stelt het ministerie van OCW vast welke instrumenten er gebruikt mogen worden om de wettelijke criteria vast te stellen. Voor instroom in schooljaar 2024-2025 zie hier.
  • Faciliteren van extra onderzoek voor leerlingen die korter dan vier jaar (maar in principe langer dan 1 jaar) in Nederland onderwijs volgen.
  • Zorgdragen voor de wettelijk verplichte deskundigenadviezen die nodig zijn voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als het VSO de best passende plek is voor een leerling.

Directe plaatsing
VO-scholen kunnen in zeer uitzonderlijke situaties het besluit nemen om een leerling direct toe te laten. Het gaat dan vaak om zwaarwegende medische gronden. Zij maken dit kenbaar in OT. De VO school kan bij de afweging tot directe plaatsing ook de kernpartners betrekken


Download hier (wordversie) of hier (printversie) het toestemmingsformulier voor route VSO.

Download hier (wordversie) of hier (printversie) het toestemmingsformulier voor route praktijkonderwijs en leerlingen korter dan vier jaar in Nederland. 


Download hier de belangrijkste wijzigingen in de route passend onderwijs 2023/2024