Menu Sluiten

Passend onderwijs in het V(S)O

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Het SWV Utrecht PO neemt het initiatief om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die gaan overstappen naar het voortgezet onderwijs, vroegtijdig (in het najaar) in beeld te brengen. Voor deze leerlingen start met ouders, leerling, basisschool, samenwerkingsverband PO en eventuele andere kernpartners een oriëntatie op het voortgezet onderwijs met ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan extra ondersteuning op een school voor regulier onderwijs, starten met voortgezet onderwijs op een andere locatie (OPDC), of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Lees voor een uitgebreide toelichting de handleiding bij de procedure, hoofdstuk 7. Voor meer informatie over de ondersteuning die VO-scholen kunnen bieden zie sterkvo.nl.

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO en Sterk VO zorgt voor de volgende onderdelen:

  • Toetsen of leerlingen met een voorlopig advies praktijkonderwijs (PrO) voldoen aan de wettelijke criteria.
    Jaarlijks stelt het ministerie van OCW vast welke instrumenten er gebruikt mogen worden om de wettelijke criteria vast te stellen. Voor instroom in schooljaar 2022-2023 zie hier.
  • Faciliteren van extra onderzoek voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn
  • Zorgdragen voor de wettelijk verplichte deskundigenadviezen die nodig zijn voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als het VSO de best passende plek is voor een leerling.

Directe plaatsing

VO-scholen kunnen in zeer uitzonderlijke situaties het besluit nemen om een leerling direct toe te laten. Het gaat dan vaak om zwaarwegende medische gronden. Zij vullen hiervoor het formulier voor directe plaatsing in en maken het kenbaar bij NaarhetVO. De VO school kan bij de afweging tot directe plaatsing ook de kernpartners betrekken.

 

Download hier een toestemmingsformulier:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

 

Download hier het formulier voor directe toelating:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar