Menu Sluiten

Passend onderwijs in het VO

Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Via deze route kunnen scholen advies vragen over de best passende ondersteuning in het VO.
Dit houdt in:

 • Toetsen of leerlingen met een voorlopig advies praktijkonderwijs (PrO) voldoen aan de wettelijke criteria.
  Jaarlijks stelt het ministerie van OC&W vast welke instrumenten er gebruikt mogen worden om de wettelijke criteria vast te stellen. Voor instroom in schooljaar 2021-2022 zie hier.
 • Faciliteren van extra onderzoek voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn
 • Meedenken over passende ondersteuning en een passende plek in het voortgezet onderwijs (op een reguliere school, op het OPDC of in het voortgezet speciaal onderwijs).
 • Zorg dragen voor de wettelijk verplichte deskundigenadviezen die nodig zijn voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als het VSO de best passende plek is voor een leerling.

Voor meer informatie over de ondersteuning die VO-scholen kunnen bieden zie sterkvo.nl.

VO-scholen kunnen in zeer uitzonderlijke situaties het besluit nemen om een leerling direct toe te laten. Het gaat dan vaak om zwaarwegende medische gronden. Zij vullen hiervoor het formulier voor directe toelating in en maken het kenbaar bij het samenwerkingsverband.

 

Download hier een toestemmingsformulier:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

 

Download hier het formulier voor directe toelating:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

Voor praktijkonderwijs dient een leerling aan de wettelijke criteria te voldoen en is een TLV van het samenwerkingsverband VO nodig. De school voor praktijkonderwijs vraagt deze aan. Basisscholen kunnen hiervoor de volgende route volgen (met SO en SBO worden afspraken op maat gemaakt).

De wettelijke criteria zijn:

 • Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen de 55 en 80;
 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Schooljaar 2020-2021:
Data voor het regulier basisonderwijs:

 • 2 sept. – 16 okt.: Basisscholen melden alle leerlingen uit groep 8, aan wie zij het voorlopige Praktijkonderwijsadvies hebben gegeven of leerlingen over wie twijfel is, aan door het invullen van de route praktijkonderwijs in Onderwijs Transparant (OT). Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullen, deze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd.

 • 28 sept. – 16 okt.: Basisscholen nemen voor alle aangemelde leerlingen het drempelonderzoek versie 7 af of toetsen op maat en verwerken de scores in OT.

 • 17 – 27 november: Afname van aanvullend intelligentie onderzoek. Hiervoor werken wij met ADIT. Ouders hebben hiervoor het toestemmingsformulier al ingevuld bij aanmelding. Uiterlijk 23 oktober zijn de testdata en -locatie zichtbaar in OT. Ouders ontvangen een schriftelijke uitnodiging.

 • 18 december: Uiterlijke datum uitslagformulier zichtbaar in OT. De basisschool is verantwoordelijk voor het delen van de uitslag met ouders en leerling.

 • 18 feb. – 11 mrt.: Aanmelden conform de jaarkalender. Let op: Het OKR is een kopie van het ‘aanmelding toetsing PrO’-formulier. Deze dient de basisschool bij te werken voor de aanmelding bij de VO-school.

De basisschool kan leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland onderwijs volgen aanmelden als er behoefte is aan aanvullend onderzoek om het meest passende onderwijsniveau te bepalen. De leerlingen zullen in januari getest worden met de Adit. Aanmelden loopt via OT via route ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’. Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullendeze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd. De uitslag van het onderzoek wordt via OT met de school gecommuniceerd.

Het loket passend onderwijs heeft samen met Taalschool Utrecht een aantal aanbevelingen opgesteld voor de advisering aan nieuwkomers (leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland Onderwijs volgen), die de overstap gaan maken naar het VO. Bekijk hier de aanbevelingen.

Schooljaar 2020-2021:
Data voor het aanmelden van leerlingen korter dan vier jaar in Nederland:

 • 11 december: Uiterlijke aanmelddatum voor aanvraag aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier jaar in Nederland via de route ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’.

 • 19 & 21 januari: Afname van aanvullend intelligentie onderzoek. Hiervoor werken wij met ADIT. Ouders hebben hiervoor het toestemmingsformulier al ingevuld bij aanmelding.

 • 18 februari: Onderzoeksresultaten zichtbaar in OT. De basisschool communiceert deze met ouders en leerling.

 • 18 feb. – 11 mrt.: Aanmelden conform de jaarkalender. Let op: Het OKR is een kopie van het ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’-formulier. Deze dient de basisschool bij te werken voor de aanmelding bij de VO-school.

Deskundigen van het uitvoeringsorgaan Naar het VO kunnen ingezet worden om mee te denken over de best passende plaats voor een leerling (regulier, OPDC, VSO; de mogelijkheden en verschillen hier tussen). Hierbij wordt intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband Utrecht PO. Aanmelden kan via OT via route ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’. Dit gebeurt met toestemming van ouders. 

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om anoniem over adviezen van gedachten te wisselen. Hiervoor hoeven ouders geen toestemming te geven. Aanvragen kunnen het gehele jaar gedaan worden via info@naarhetvo.nl.

Het komt voor dat een basisschool voor een leerling vervroegde instroom (groep 7) in het voortgezet onderwijs overweegt. De besturen PO en VO hebben hiervoor gezamenlijk de volgende afspraken gemaakt:

 • er is een actueel Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat de overweging tot vervroegde instroom VO onderbouwt;
 • de basisschool betrekt het SWV Utrecht PO of Passenderwijs (voor Stichtse Vecht) bij de overweging voor vroegtijdige uitstroom of om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de leerling op de basisschool te ondersteunen;
 • de basisschool is zelf verantwoordelijk voor de afname en het aanleveren van het intelligentieonderzoek.

Voor leerlingen die vervroegd instromen wordt hetzelfde tijdpad doorlopen als voor leerlingen die vanuit groep 8 instromen in het VO. Leerlingen die vervroegd instromen met advies praktijkonderwijs of VSO dienen uiterlijk 11 december via route Passend Onderwijs aangemeld te worden.

SO en SBO scholen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om gezamenlijk de adviezen en routes door te spreken. De scholen kunnen hiervoor tot 1 december een afspraak maken via info@naarhetvo.nl. Voor het OPDC is altijd afstemming met het OPDC nodig. Voor aanmelding bij het VSO zijn twee onafhankelijke deskundigenadviezen nodig, bekijk hier de stappen. De samenwerkingsverbanden PO en VO zijn wettelijk verplicht voor deze deskundigenadviezen zorg te dragen.

Schooljaar 2020-2021:
Data voor het SO en SBO:

 • 1 okt. – 1 dec.: Individuele afspraken om te sparren over de adviezen en routes.
 • 11 december: Uiterlijke aanmelddatum SO en SBO voor  leerlingen met een advies praktijkonderwijs, OPDC of VSO. Aanmelden kan door het invullen van de route Passend Onderwijs in Onderwijs Transparant (OT). Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullen. Deze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd.
 • 18 februari: Uitslagformulier zichtbaar in OT. De basisschool communiceert deze met ouders en leerling.
 • 18 feb. – 11 mrt.: Aanmelden conform de jaarkalender. Let op: Het OKR is een kopie van het ‘aanmelding toetsing PrO’-formulier of ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’-formulier. Deze dient de basisschool bij te werken voor de aanmelding bij de VO-school.

Voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs is op grond van de wet passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring wordt aangevraagd door de VSO school en afgegeven door het samenwerkingsverband waar de leerling woont. Om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te kunnen geven, is een actueel en geëvalueerd OPP nodig. Daarnaast moet het samenwerkingsverband VO dat de TLV afgeeft op grond van de wet aan twee onafhankelijke deskundigen advies vragen, bekijk hier de stappen. De aanmelding voor toelating tot het VSO loopt als volgt:

 • 1 sept.-11 dec.Leerlingen met VSO-advies aanmelden binnen OT bij ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’ in ‘Route Passend Onderwijs’ met een actueel OPP en toestemmingsformulier van ouders. Naar het VO nodigt twee deskundigen uit om een advies op te stellen. Deze deskundigen baseren dit advies op het dossier van de leerling en zullen ook contact met school en ouders opnemen.
 • Uiterlijk 18 februari worden de deskundigenadviezen toegevoegd aan het dossier in OT. 
 • 18 feb. – 11 mrt.: Aanmelden conform de jaarkalender. Let op: Het OKR is een kopie van het ‘Adviesaanvraag Ondersteuning’-formulier. Deze dient de basisschool bij te werken voor de aanmelding bij de VSO-school.