Menu Sluiten

Passend onderwijs in het VO

Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Het samenwerkingsverband Sterk VO denkt mee met basisscholen over passend onderwijs en ondersteuning op maat. Wat kan Sterk VO voor basisscholen betekenen?

 • Toetsen of leerlingen met een voorlopig advies praktijkonderwijs (PrO) voldoen aan de wettelijke criteria:
  Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;

  De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. Nb. er kan gebruik gemaakt worden van een beleidsruimte als praktijkonderwijs het best passend is.

  Jaarlijks stelt het ministerie van OC&W vast welke instrumenten er gebruikt mogen worden om de wettelijke criteria vast te stellen. Voor schooljaar 2020-2021 zie hier.

 • Faciliteren van extra onderzoek voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn
 • Meedenken over passende ondersteuning en een passende plek in het voortgezet onderwijs (op een reguliere school, op het OPDC of in het voortgezet speciaal onderwijs).

Voor meer informatie over de ondersteuning die VO-scholen kunnen bieden zie sterkvo.nl.

VO-scholen kunnen het besluit nemen om een leerling op grond van zijn ondersteuningsbehoeften direct toe te laten. Zij vullen hiervoor het formulier voor directe toelating in en maken het kenbaar bij het samenwerkingsverband.

 

Download hier een toestemmingsformulier:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

 

Download hier het formulier voor directe toelating:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

Voor praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Deze wordt aangevraagd door de praktijkonderwijsschool. Basisscholen kunnen hiervoor de volgende route volgen (met het SO en SBO worden afspraken op maat gemaakt.):

Schooljaar 2019-2020:
Data voor het regulier basisonderwijs:

 • 2 sept. – 7 okt.: Basisscholen melden alle leerlingen uit groep 8, aan wie zij het voorlopige Praktijkonderwijsadvies hebben gegeven of leerlingen over wie twijfel is, aan door het invullen van de route praktijkonderwijs in Onderwijs Transparant (OT). Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullen, deze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd.

 • 30 sept. – 11 okt.: Basisscholen nemen voor alle aangemelde leerlingen het drempelonderzoek versie 7 af of toetsen op maat en zetten de scores in OT.

 • 12 – 22 november: Afname van aanvullend intelligentie onderzoek. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt gewerkt met ADIT. Ouders hebben hiervoor het toestemmingsformulier al ingevuld bij aanmelding.

 • 20 december: Uiterlijke datum uitslagformulier zichtbaar in OT. De basisschool communiceert de uitslag met ouders en leerling.

Uiterlijk 14 december: Aanmelden leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn. De basisschool kan deze leerlingen aanmelden als er behoefte is aan aanvullend onderzoek om het meest passende onderwijsniveau te bepalen. De leerlingen zullen in januari getest worden met de Adit. Aanmelden loopt via OT via route Ondersteuningsadvies. Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullendeze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd. De uitslag van het onderzoek wordt via OT met de school gecommuniceerd.

Het loket passend onderwijs heeft samen met Taalschool Utrecht een aantal aanbevelingen opgesteld voor de advisering aan nieuwkomers (leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland Onderwijs volgen), die de overstap gaan maken naar het VO. Bekijk hier de aanbevelingen.

Schooljaar 2019-2020:
Data voor het aanmelden van leerlingen korter dan vier jaar in Nederland:

 • 13 december: Uiterlijke aanmelddatum voor aanvraag aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier jaar in Nederland via de route Ondersteuningsadvies.

 • 21 & 23 januari: Afname van aanvullend intelligentie onderzoek. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt gewerkt met ADIT. Ouders hebben hiervoor het toestemmingsformulier al ingevuld bij aanmelding.

 • 20 februari: Onderzoeksresultaten zichtbaar in OT. De basisschool communiceert deze met ouders en leerling.

Experts van het SWV Sterk VO kunnen ingezet worden om mee te denken over de best passende plek voor een leerling (regulier, OPDC, VSO; de mogelijkheden en verschillen hier tussen)Sterk VO werkt hierin intensief samen met het SWV Utrecht PO. Aanmelden kan via OT; route ondersteuningsadvies, dit gebeurt met toestemming van ouders.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om hierover van gedachten te wisselen. Hiervoor hoeven ouders geen toestemming te geven. Aanvragen kunnen het gehele jaar gedaan worden.

Het komt voor dat een basisschool voor een leerling vervroegde instroom (groep 7) in het voortgezet onderwijs overweegt. Dit geldt vooral voor leerlingen die eerder de stap naar het praktijkonderwijs maken. De besturen PO en VO hebben hiervoor gezamenlijk de volgende afspraken gemaakt:

 • er is een actueel Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat de overweging tot vervroegde instroom VO onderbouwt;
 • de basisschool betrekt het SWV Utrecht PO of Passenderwijs (voor Stichtse Vecht) bij de overweging voor vroegtijdige uitstroom of om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de leerling op de basisschool te ondersteunen;
 • de basisschool is zelf verantwoordelijk voor de afname en het aanleveren van het intelligentieonderzoek.

Voor leerlingen die vervroegd instromen wordt hetzelfde tijdpad doorlopen als voor leerlingen die vanuit groep 8 instromen in het VO (zie route praktijkonderwijs). En dienen uiterlijk 14 december via route Passend Onderwijs aangemeld te worden, aangezien de basisscholen zelf verantwoordelijk zijn voor alle onderliggende onderzoeken.

SO en SBO scholen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om gezamenlijk de adviezen door te spreken. De scholen kunnen hiervoor tot 1 december een afspraak maken via info@naarhetvo.nl.

Schooljaar 2019-2020:
Data voor het SO en SBO:

 • 1 oktober – 1 december: Individuele afspraken om te sparren over de adviezen.
 • 13 december: Uiterlijke aanmelddatum SO en SBO voor mogelijke praktijkonderwijsleerlingen door het invullen van de route Ondersteuningsadvies in Onderwijs Transparant (OT). Ouders dienen hiervoor het toestemmingsformulier in te vullen, deze dient als bijlage in OT te worden toegevoegd.
 • 20 februari: Uitslagformulier zichtbaar in OT. De basisschool communiceert deze met ouders en leerling.

Voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs is op grond van de wet passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring wordt aangevraagd door de VSO school en afgegeven door het samenwerkingsverband waar de leerling woont. 

Voor leerlingen die van het reguliere basisonderwijs het advies VSO krijgen is een advies van een betrokken expert (SWV PO of andere instantie) nodig bij het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hieronder staat beschreven hoe de aanmelding van een leerling voor het voortgezet speciaal onderwijs verloopt.